c ASF

Akce smíření a mírové služby

politicky

odpovědně

dobrovolně

.

„Akce smíření a mírové služby“ (ASF, http://www.asf-ev.de) je německou partnerskou organizací české společnosti Servitus.
Vysílává dobrovolníky do 13 zemí; přes Servitus i do ČR.

Silou proti nenávisti!

Vyrovnání se s nácionálním socialismem a jeho zločiny je motivem a povinností Aktion Sühnezeichen – („akce smíření“)  pro konkrétní jednání v současnosti. „Silou proti nenávisti“ – tomuto cíli zůstává ASF věrná od svého založení.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) byla roku 1958 založena bývalými stoupenci německého protestantského odboje proti nacistické diktatuře. Zakladatelé vyzývali mladé Němce k tomu, aby pomáhali prostřednictvím dobrovolné činnosti v zemích, které byly okupovány Německem a podporovali lidi, kteří za druhé světové války nesmírně trpěli.  Věřili, že bez odpykání chyb nemůže dojít ke smíření a že je nutné, aby Německo uznalo svou morální odpovědnost za nacistické zločiny. Práce ASF byla zahájena roku 1959. Mladí dobrovolníci pomáhali při výstavbě Sociální akademie v Rotterdamu, synagogy ve Villeurbanne u Lyonu, „kostelu smíření“ v Taizé, mateřské školky ve Skopje, zavodňovacího zařízení na Krétě atd. Po procesu s nacistickým zločincem Adolfem Eichmannem roku 1961 odjela první skupina do Izraele. 1968 pozvali „mírové církve“ ze Spojených států (např. Menonité) německé dobrovolníky do USA.

D-sola-030

Spolupráce mezi ASF a jeho partnery z České republiky byla přerušena politickým rozdělením Evropy na několik desetiletí. I před rokem 1989 byly pořádány některé ilegální akce, např. letní tábory a mezinárodní setkání. Oficiální kontakty vznikly až roku 1993 ve spolupráci s Pražskou židovskou obcí. V současné době pracují dobrovolníci a dobrovolnice v sociálních odděleních židovských obcí v Praze a Brně. Roznášejí teplé obědy starým lidem, navštěvují je doma nebo v nemocnici, vypomáhají jim v domácnosti při uklízení, vaření a nákupech a věnují samozřejmě čas i rozhovorům. Dalším těžištěm v České republice je spolupráce s Památníkem Terezín a spolky na jeho podporu. Třetím  zaměřením jsou projekty  podporující okrajové sociální skupiny a menšiny: dobrovoníci ASF pracují v organizacích pro ochranu lidských práv a v jednom romském centru v Brně. Roku 1998 nastoupila první dobrovolnice z České republiky jeden z projektů ASF v Německu v památníku bývalého koncentračního Dachau.

V současnosti pracuje přibližně 150 žen a mužů po dobu 12 až 18 měsíců dobrovolně v   různých projektech v Izraeli, Norsku, Nizozemí a v Belgii, ve Francii, Velké Británií, Polsku, v USA, Rusku, Bělorusku, v České republice a Německu. Mimoto se v celé Evropě každoročně koná přes 20 mezinárodních workcampů. Vyrovnávání se s následky druhé světové války a holocaustem jsou hlavním těžištěm dobrovolných programů. Projekty sahají od práce v památnících a domovech důchodců přes soužití a práci se zanedbávanými dětmi a mladistvými, postiženými lidmi, lidmi propuštěnými z nápravných zařízení a drogově závislými k projektům podporujících lidi ze sociálně slabých městských částí nebo ekumenické či židovsko-arabské iniciativy vedoucí k lepšímu porozumění v Izraeli. ASF zastupuje názor, že poválečná generace není povinna nésti vinu za hrůzné události druhé světové války. Nicméně byla druhá světová válka a především holocaust katastrofální událostí evropských dějin. Prostřednictvím svých četných projektů a diskusí na různá témata se snaží ASF bojovat proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a nacionální domýšlivosti.


MEZINÁRODNÍ PROGRAMM ASF

Staň se

dobrovolníkem/dobrovolnicí u Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

,

V současnosti máš možnost pracovat v jednom z německých projektů.

Proč pracovat dobrovolně právě  s ASF?

Zkušenosti z minulosti nás přesvědčují o tom, jak je důležité solidarizovat se s vyobcovanými a diskriminovanými lidmi. Připomínají nám, abychom nehledě na státní hranice bojovali proti pravicovému extremismu, rasismu a antisemitismu. Dobrovolníci…

 • …staví mosty k porozumění a usmíření mezi lidmi, projekty a zeměmi.
 • …si na mezinárodních setkáních uvědomují svoje poslání a respektují rozdíly mezi lidmi.
 • …se snaží  najít i přes rozdíly společné vlastnosti a zájmy.
 • …se učí vyjadřovat svoje zájmy.
 • …diskutují a přemýšlejí o možnostech politického jednání.
 • …hledají společné postupy k řešení sociálních problémů.
 • …vedou mezinárodní, interkulturní a ekumenický dialog.

Kde dobrovolníci pracují ?

 • v památnících, muzeích a vzdělávacích zařízeních bývalých koncentračních táborů, např. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen
 • na sociálních odděleních židovských obcí
 • v organizacích pro pomoc uprchlíkům

 • v protirasistických projektech a organizacích
 • v organizacích pro pomoc postiženým lidem
 • v pomocných organizacích řešících sociální problémy

Nabízíme Ti:

 • přípravný seminář, seminář v zemi projektu, závěrečný seminář
 • pravidelný kontakt s jedním ze spolupracovníků ASF
 • hrazení cestovních výdajů (za příjezd a odjezd), ubytování, peníze na stravování, kapesné, zdravotní, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za způsobené škody

Co od Tebe očekáváme?

Měl bys/Měla bys

 • …dosáhnout věku 18 let

 • … mít nejméně 12 a nejvíce 24 měsíců čas na vykonání dobrovolné služby
 • …projevovat zájem o politická témata a angažovat se sociálně
 • …měl/měla by ses zajímat o historická témata, zvláště o dějiny nácionálního socialismu       v Evropě
 • …dokázat přemýšlet o souvislosti současných dějin  ve vztahu k historii
 • …projevit porozumění pro mezinárodní, interkulturní a ekumenická setkání

 • …umět vyjádřit svůj názor a uvažovat o něm
 • …dokázat respektovat i odlišné názory, byť jsou Ti vzdálené
 • …projevit zájem o projekt, ve kterém bys chtěl/chtěla pracovat a mít případně i           zkušenosti v této oblasti
 • …mít základní jazykové znalosti země projektu
 • …být ochoten/ochotna vytvořit si okruh lidí, kteří by mohli Tvoji dobrovolnou činnost finančně podporovat

FotodesmonatsDezember2gay

Přihláška

Přihláška je možností, abychom se o vás dozvěděli: odkud pocházíte, jakou zkušenost si s sebou nesete a co byste chtěli jako dobrovolník dělat. Veškeré informace považujeme za důvěrné.

Přihláška na dlouhodobou dobrovolnou službu v Německu by měla obsahovat:
– úplně vyplněný a podepsaný formulář
– resumé (včetně vzdělání a pracovní/dobrovolnické zkušenosti)
– motivační dopis
– dvě reference (od osob, které vás znají již dlouhou dobu, např. přátelé, kolegové, učitelé, duchovní, atd.)
– čtyři fotografie

Informace resp. přihlášky v německém i anglickém jazyce naleznete v přiložených souborech:

° v němčině

° v angličtině

Pokud by se vyskytl jakýkoli problém při vyplňování přihlášky, kontaktujte nás!

.

Krátkodobé mírové služby

Letní tábory

Každý rok pořádá ASF ca. 20 mezinárodních letních táborů, kterých se mohou zúčastnit lidé z různých zemí. Účastníci spolu žijí, učí se a pracují po dobu dvou až tří týdnů. Angažují se v památnících a muzeích, na sociálních programech a projektech mezinárodních a interkulturních setkáních. Důraz je kladen na péči o židovské hřbitovy ve střední a východní Evropě.

Vedle praktické práce se účastníci zabývají i historií a následky nacionálního socialismu v Evropě.  Letní tábory si kladou za cíl posílit politické vědomí pro současnost a budoucnost.

Největším zážitkem je vzájemné setkávání účastníků. Při těchto setkáních mohou vyjádřit své představy a hodnoty, hledat společné či rozdílné zájmy, porozumět jim a akceptovat je.

Většina letních táborů se koná ve střední Evropě (v Německu, Polsku a České republice). Mimoto jsou pořádány letní tábory také ve východní a západní Evropě, např. v Pobaltí, ve Francii, v zemích býv. Sovětského svazu, ve Velké Británii a v Nizozemí. Kdo by se chtěl  zúčastnit, musí dosáhnout věku 18 let. Jen několika letních táborů je možné zúčastnit se již v šestnácti letech.

Program letních táborů 2010 najdete tady:

° v němčině

° v angličtině

musik

Comments are closed.

%d bloggers like this: